وضعیت چشمانداز اقتصاد ایران طی سالهای1401الی1402از منظرصندوق بینالمللی پول


خلاصه وضعیت چشمانداز اقتصاد ایران طی سالهای1401الی1402از منظرصندوق بینالمللی پول

استمرار رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش سرعت رشد به3درصد در سال1401و به2درصد در سال1402مورد انتظار است.
رقم حدود2تریلیون دلار برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال1401بر مبنای میانگین نرخ موزون5055تومان در هر دلار براورد شده است.( با توجه
به میانگیننرخ25هزارتومان برای خرید هر دلار در سامانه نیما در سالجاری و حذف اخت صاص نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی اقلام ا سا سی، براورد
صندوق صحیح بنظر نمیرسد).
بهبود ن سبی در سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در قالب ر شد2در صدی آنبرای سال1401و یک در صدی برای سال1402، پیشبینی شده
است.
ا ستمرار کاهش ن سبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی طی دو سال1401و1402و ر سیدن به سطح زیر40در صد و اتفاق م شابه برای پسانداز
ملی، مورد انتظار است.
تورم40در صد برای ایران در سال1401(رقمی م شابه سال قبل) براورد، و ا ستمرار آن در سال1402پیشبینی شده ا ست(با توجه به تحقق تورم47
در صدی طی نیمه نخ ست1401،حداقلتورم موردانتظار برای سال جاری حدود46در صد پیشبینی میشود که6واحددر صد از رقم موردانتظار صندوق
بینالمللی پول بالاتر است).

ر شد مقداری (حجم) برای واردات و صادرات کالا برای سال1401به ترتیب برابر با6.5در صد و13.1در صد پیشبینی شده که در سال1402، هر دو با
افت همراه خواهند بود. بر اساس آمار گمرک ایران، طی نیمه نخست1401مقدار صادرات کالای بدون نفت خام از افت12.6درصدی و مقدار واردات کل
نیز از کاهش14.7در صدی در مقای سه با مدت م شابه سال قبل برخوردار بوده لذا تحقق پیشبینی ر شد مقداری صادرات و واردات ب ستگی به عملکرد
صادرات نفتی در کل سال و عملکرد صادرات بدون نفت خام و واردات طی نیمه دوم سال1401خواهد دا شت. پیشبینی افت حجم صادرات و واردات
کالایی ایران در سال1402را میتوان به انتظار افت درآمدهای صادراتی ناشی از صادرات نفتی، تعدیل تقاضا و به تبع آن کاهش واردات نسبت داد.

نرخ بیکاری موردانتظار برای ایران در سال های1401و1402همچنان تک رقمی ولی باروند افزای شی همراه خواهد بود. نرخ بیکاری سال1401حدود
9.4درصد و برای سال1402حدود9.6درصد پیش بینی شده است.
به دلیل انتظار بیشتر برای هزینه عمومی در مقایسه با درامد عمومی دولت، کسری بودجه طی دو سال1401و1402تشدید خواهد شد و به ترتیب با ارقام
419هزارمیلیارد تومان و840هزارمیلیارد تومان، برابر با4و6درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
روند افزایشی خالص بدهی دولت طی سالهای1401و1402نیز ادامه یافته و به محدوده3000هزارمیلیارد تومان نزدیک خواهد شد.
با توجه به رشد درامدهای ناشی از صادرات نفتی و همچنین افزایش ارزش صادرات غیرنفتی، بهبود حساب جاری ایران در سال1401به32میلیارد دلار و در سال1402به30
میلیارددلار موردانتظار خواهد بود

جهت دریافت فایل بر روی دانلودکلیک کنید
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا