چشماندازاقتصاد جهان ازمنظرصندوق بین المللی پول 2023-2022

مقدمه

صندوق بینالمللی پول در اکتبر2022با انتشار تازهترین گزارش ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی جهان ضمن بهروزآوری چشمانداز اقتصاد جهانی، پیشبینی قبلی خود از روند رشد اقتصاد جهان برای سال2023را در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، تورم و اوجگیری قیمتهای انرژی و مواد غذایی، تعدیل و آن را کاهش داد.
بنابر اهمیت موضوع در گزارش حاضر تلاش گردیده ضمن ارائه چشم
اندازی از رشد اقتصادی، تورم و تجارت کالا و خدمات در جهان بر اساس آمار و اطلاعات صندوق بینالمللی پول، مهمترین خطرات و چالشهای پیشروی دورنمای اقتصاد جهانی و معرفی سیاستهاییبهمنظور هدایت اقتصاد بینالمللی به سمت رشد پایدار و فراگیر مورد بررسی قرار گیرد. ارائه تصویری روشن و کامل از وضعیت اقتصادی بهعنوان ابزاری برای پیشبینی جهتهای آیندهو بعضا جلوگیری از بحرانهای آتی میتواند سیاستگذران را در تشخیص اوضاع و احوال اقتصادی از نقطه نظر دورههای اقتصادی
و پیش
بینی دورههای آتی یاری دهد.

جهت دریافت فایل بر روی دانلود 1  کلیک کنید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا