ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ ای

[yee_row column-size=”md-column” boxed_layout=”yee-container-fluid” padding_layout=”” style_detail=”” theme_options=”flattern” border_color=”” border=”none” background_image_options=”none” background_image=”” background_color_options=”none” background_color=”” responsive_column_reset=”no” vacolumns=”top” ex_class=”” id=”” visiable=”1″][yee_column width=”1/1″ ors=”” column-size=”md-column” xs-column=”0″ xs-hidden=”” sm-column=”0″ sm-hidden=”” md-column=”0″ md-hidden=”” lg-column=”0″ lg-hidden=”” hidden-print=”visiable” background_image=”” background_color=”” ex_class=”” visiable=”1″][wgt_jce_editor css_animation=”no” ex_class=”” style_detail=”” yee-widget-theme=”default” border_color=”” border=”none” visiable=”1″]{content}

ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ(OECD) ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ 65 درﺻﺪی ﮐﺎﻻ ﻫﺎی واﺳﻄﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺳﻬﻢ 37 درﺻﺪی ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻂ، ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﺟﺰا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا و در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻮﻣﯽ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪف ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮروی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ را در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﺼﻮل اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﺷﺪ ﻋﻤﻮدی زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎری ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در روش ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪ ای، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ،رﯾﺴﮏ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺮﮐﺮد و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﺣﺪود 07% از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ واردات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای اداره ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،آﺛﺎر رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻧﺴﺒﯽ از اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﺮاز اول دﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ اﻣﺮوزه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺣﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﻧﺮخ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ،و در ﮐﻨﺎر آن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻄﺮوح در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﻌﺎر زدﮔﯽ و ﻧﮕﺮش ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎو ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻄﻪای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.

واردات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ورود و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،داروﯾﯽ ،آراﯾﺸﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﺮار ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای وﻟﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺳﺒﺐ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺗﻨﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺿﻌﻒ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ- ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎرش و ﻧﮕﻬﺪرای در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ،ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻣﺎ و زﻋﻔﺮان و ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪای ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی (ﻧﻈﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺳﺨﺘﯽ آب ،، PHﺟﺬب آب و)وﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ درﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی وارداﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻ ،ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﻧﮕﺮش ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﺪوﯾﺖ زا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دراز ﻣﺪت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺤﺪوﯾﺖ زا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ.

درک و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ از روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﮔﻤﺮﮐﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﮐﺎﻻ ﻫﺎی وارداﺗﯽ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ وﻓﻠﻪ ﻓﺮوﺷﯽ در ﺻﺎدرات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮ و ﻧﮕﺮش ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﺎزی(ﻋﻤﺪاﺗﺎ ﮐﺮاﻓﺖ ﻻﯾﻨﺮ)، اﻧﻮاع ﻣﻘﻮای ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ،(FBB,SBS) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﻮای ﭘﺸﺖ ﻃﻮﺳﯽ ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺮح و ﭼﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪیدبیر انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی

{/content}[/wgt_jce_editor][/yee_column][/yee_row]

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا