دستورالعمل استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان اصلاح شد

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان کالا اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سازمان مالیاتی به تازگی دستورالعمل جدید نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صاده کنندگان کالا را ابلاغ کرده است. بر این اساس برابر مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد. 

اضافه پرداختیها به حساب مالیات دوره‌های بعد  منظور می‌شود

تبصره 1 در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره بعد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد

در این چارچوب دستورالعمل حاضر به عنوان ضوابط اجرایی و فرم های استرداد مالیات و عوارض، برای آن دسته از مؤدیان که مانده اضافه پرداختی اظهار نموده و متقاضی استرداد گردیده اند، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین گردیده است.

ماده ١–  شرایط استرداد:

١-١ مؤدیانی که مبادرت به درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات وعوارض می‌نمایند بایستی به استناد ماده 18 قانون مالیات برارزش افزوده، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند.  

٢-١  متقاضی استرداد بایستی اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده٢١ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکمیل و تسلیم نموده باشد.

تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده (٢١) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه پرداختی مؤدی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفاﹰ با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.

٣-١  درخواست استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات وعوارض دریافتی) و انتخاب روش دو بخش ج مندرج در اظهارنامه تسلیم شده هر دوره مالیاتی می باشد. 

تکمیل اظهارنامه ظرف 30روز

تبصره : در صورت درخواست استرداد، مؤدی می بایستعلاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز) درخواست استرداد کأن لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مؤدی با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.  

٤-١کلیه مؤدیان این نظام مالیاتی از جمله مؤدیان محترم متقاضی استرداد (مطابق ماده ٣٤ قانون مالیات برارزش افزوده[1]) مکلفند کلیه اسناد و مدارک معاملات خود را ثبت و نگهداری نموده و در صورت لزوم  و درخواست به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند.

٥-١ مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده ٢ این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

٦-١ کلیه اسناد و مدارک استرداد می بایست به نام و متعلق به مؤدی باشد.

ماده ٢–  مدارک و مستندات:  

                     ١-٢ مدارک و مستندات لازم برای ارائه به اداره امور مالیاتی در مورد واردات عبارتند از؛  

 • تصویر پروانه سبز وارداتی،
 • تصویر قبض پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در گمرک (در صورت عدم درج مالیات و عوارض در پروانه سبز گمرکی)
 • صورتحساب های فروش طرف خارجی (Performa invoice) و فهرست کالا،  
 • تصویر بارنامه و بیمه نامه ،
 • تصویر مجوز وزارت صنایع و معادن و دیگر وزارتخانه های ذیربط حسب مورد

                     ٢-٢ مدارک و مستندات لازم برای ارائه به اداره امور مالیاتی در مورد صادرات عبارتنداز؛  

 • تصویر پروانه صادراتی ،
 • حواله خروج کالا از انبار مؤدی  ،
 • برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا)
 • صورتحساب های خرید کالاها جهت صادرات و یا تکمیل فهرست خلاصه معاملات (پیوست شماره چهار)حسب مورد

٣-٢    مدارک و مستندات لازم برای ارائه به اداره امور مالیاتی در مورد اضافه پرداختیناشی از مبادلات داخل کشور عبارتند از؛

 • صورتحسابهای خرید و صورتحسابهای فروش (حسب مورد)
 • فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید و فروش

تبصره 1  آن دسته ازمؤدیان که در فعالیت های دوره مورد رسیدگی ، اقدام به واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نموده اند و منتج به استرداد گردیده ضروری است، در فرم درخواست استرداد  قسمت مربوط به واردات

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید را انتخاب و ارائه نمایند. 

تبصره 2  آن دسته ازمؤدیانی که قبل از اجرای بخشنامه شماره ١٢٧٣٧٤ مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید مبادرت نموده اند، علاوه بر انتخاب روش دو بخش ج مندرج در اظهارنامه مربوط به استرداد یا ارائه برگ درخواست استرداد ( پیوست شماره یک) ضروری است جهت تسلیم چک، درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید ( پیوست شماره دو) را نیز تکمیل و تسلیم نمایند.

تبصره 3 در صورت نیاز به اطلاعات و اسناد و مدارک تکمیلی، اداره امور مالیاتی مراتب را متعاقبأ به صورت کتبی اعلام می نماید. 

تبصره 4–  بدیهی است مؤدیان می بایستی اصل و تصاویر مطابق با اصل اسناد و مدارک درخواستی استرداد را به اداره امور مالیاتی ارائه نموده که پس از مطابقت اداره امور مالیاتی، اصل اسناد و مدارک به مؤدیان عودت داده خواهد شد.  

تبصره 5آن دسته از مؤدیان محترم که متقاضی استرداد بوده و نسبت به تکمیل و تسلیم درخواست استرداد و ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام می نمایند ملزم می باشند فهرست خلاصه معاملات( پیوست شماره چهار) را متناسب با نوع فعالیت خود که در هر بخش به صورت مجزا در نظر گرفته شده است تکمیل و به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و دیگر مدارک به اداره کل مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره 6مؤدی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسید ه اند،  به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

تبصره 7  کلیه صورت حساب های خرید و فروش مؤدیان (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود) بایستی در چارچوب مفاد ماده ١٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود. بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا (صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد بهعنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.

تبصره 8 اخذ تعهدنامه کتبی از مؤدی مبنی بر کامل بودن و صحت اسناد ارائه شده برای استرداد و عدم استفاده مجدد از اسناد و مدارک ارائه شده برای استرداد وجه اضافه پرداختی ضرورت دارد، هم چنین در صورتی که ضرر و زیانی ناشی از عدم صحت اظهارات مؤدی به دولت جمهوری اسلامی ایران وارد شود مؤدی موظف به جبران خسارات وارده می باشد. (پیوست شماره نﹸه)

تبصره 9–   مؤدیانی که اقدام به صادرات از محل واردات می نمایند مکلفند کلیه مدارک مندرج در بندهای یک و دو ماده

2راارائه نمایند.

 تبصره 10  مؤدیانی که به صورت توأمان صادرات ، واردات و خرید و فروش داخلی دارند که منتهی به محاسبه مبلغ درخواستی استرداد گردیده است مکلفند تمام اسناد و مدارک مندرج در بندهای یک، دو و سه  ماده ٢ را به اداره امورمالیاتی ارائه دهند.

تبصره 11  ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند در مهلت قانونی مقرر در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک مؤدی نیازمند بررسی بیشتر باشد، جهت احراز صحت اظهارات مؤدیان متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نماید.

ماده 3–   ادارات کل امور مالیاتی پس از بررسی و کنترل اسناد و مدارک و مطابقت با ضوابط اجرایی این دستورالعمل و قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به تهیه گزارش مربوط  اقدام که پس از تأیید گزارش توسط رئیس امور مالیاتی حسابرسی و استرداد/ رئیس گروه حسابرسی و استرداد (حسب مورد) اعلامیه موقت استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض  اضافه دریافتی  صادر و بر این اساس اقدام بعمل آید.

در صورت وجود زمان کافی مندرج در این دستورالعمل (موضوع ماده 11) و مهلت سه ماهه تبصره 6 ماده 17 قانون ،ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهندبود پرونده های موضوع درخواست استرداد را در اولویت رسیدگی قرار داده و طبق دستورالعمل رسیدگی مربوط نسبت به رسیدگی و تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی (موضوع ماده 26 قانون) اقدام و در صورت تأیید استرداد نسبت به تهیه و صدور برگ استرداد مالیات و عوارض اضافه دریافتی اقدام نمایند. چنانچه مؤدی گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون تنظیمی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را در مهلت مقرر ارائه نماید، حسب مقررات بر اساس گزارش مذکور نسبت به تهیه و صدور برگ استرداد مالیات و عوارض اضافه دریافتی اقدام خواهد شد.

 تبصره- بدیهی است پرونده هایی که جهت استرداد بررسی شده و برگ اعلامیه موقت استرداد مالیات برارزش افزوده و عوارض اضافه دریافتی صادر گردیده و نسبت به استرداد وجوه، معادل ابرازی مؤدی اقدام شده و در گزارش رسیدگی نهایی مغایرتی وجود نداشته باشد و همچنین در صورتی که مبلغ استرداد کمتر تأیید شده باشد و مؤدی نسبت به مبلغ تعیین شده

تمکین نماید، تهیه برگ استرداد (پیوست شماره هفت) ضرورتی نداشته و با تأیید مراتب استرداد در گزارش نهایی، پرونده از این حیث مختومه تلقی می گردد.

ماده 4–  نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک جهت استرداد ؛

الف – فرایند کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک جهت استرداد در خصوص واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید:

الف- 1)  اخذ تصویر گواهی دریافت چک (توسط سازمان امور مالیاتی کشور)

 الف- 2)  اخذ تصویر مجوز وزارت صنایع و معادن در رابطه با معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مصوب 24/2 /1359 شورای انقلاب 

الف- 3)  بررسی اسناد ومدارک حسابداری مبنی بر ثبت فعالیت های مربوط به واردات ماشین آلات خطوط تولید تا انتقال به حساب داراییهای ثابت ( حساب های سفارشات، اعتبارات اسنادی، دارایی های ثابت و …) الف – 4)  مشاهده عینی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط مامور رسیدگی 

الف – 5)  بررسی رعایت شرایط پیش بینی شده در  دستورالعمل 87305 مورخ 25/8/87 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران

الف – 6)  اظهارنظر در خصوص نصب و کارکرد ماشین آلات و تجهیزات در خط تولید الف – 7)   بررسی سرفصل های حساب مرتبط با چک های تسلیمی به اداره امور مالیاتی در دفاتر قانونی (حساب های انتظامی ،حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی و …)

الف – 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد.

تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشند با توجه به مفاد تبصره های 22 و

3 ماده (17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد.

ب – فرایند کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک جهت استرداد مربوط به صادرات کالا و خدمات و هرگونه اضافه پرداختی برای فعالیت عادی در دوره مالیاتی مورد رسیدگی:

ب – ١)  کنترل اطلاعات اظهارنامه و درخواست استرداد با اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی ب -2 )  کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها و بررسی صحت اقلام اطلاعاتی مندرج در صورتحساب و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی

ب – 3 )  بررسی و احراز صحت مدارک مثبته خرید و هزینه ها و کنترل رعایت ضوابط صدور صورتحساب

ب – 4 )   انطباق مدارک مثبته خرید خارجی و  هزینههای وارداتی با پروانه گمرکی (فاکتور، بیمه نامه، بارنامه و ….) ب – 5 )  بازدید از دارایی ثابت خریداری شده به استناد صورتحساب های خرید داخلی

ب – 6 )  بررسی صورتحساب های فروش و درآمد خدمات و ردیابی ثبت آن در دفاتر و تطبیق با مدارک پشتوانه آنها ب – 7 )  کنترل و بررسی حساب برگشت از فروش و  مدارک مثبته مربوط به کالاهای مرجوعی ب – 8 )  احراز صحت مدارک مثبته خروج کالا (پروانه صادراتی گمرک) در مورد صادرات کالا

 

نکته مهم:  با توجه به اینکه مؤدیان واردکننده ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید طبق ماده ٢١ قانون مکلفند اظهارنامه مربوط را تسلیم و در صورت وجود مازاد اعتبار مالیاتی می بایست جهت استرداد اقدام شود ، لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با توجه به نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به سایر فعالیت های اقتصادی طبق بند ب ماده ٤ این دستورالعمل حسب مورد بررسی و اقدام لازم طبق مقررات قانونی بعمل آورند.

ماده ٥ مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (٢١١) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی ( موضوع ماده ٢ ) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.

ماده ٦در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند ١-٥ ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل (سی روز)، مؤدیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (٣) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنججهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده ،مؤدی درخصوص موضوع تبصره »٦« ماده »١٧« نسبت مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت.٢ در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کأن لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مؤدی با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.    

ماده ٧ مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای فرایند استرداد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در هنگام عودت چک های تسلیمی که در اجرای بخشنامه شماره ١٢٧٣٧٤ مقام عالی وزارت یا تبصره دو ماده ٢ ضوابط اجرایی استرداد اخذ گردیده است می بایست بصورت کتبی از مؤدی رسید اخذ نمایند.

ماده 8برنامه رسیدگی و حسابرسی استرداد متأثر از محدودیت زمانی تبصره ٦ ماده ١٧ و بند ط راهنمای استرداد می باشد، لذا رسیدگی جامع استرداد به لحاظ اهمیت موضوع می بایست در قالب دستورالعمل رسیدگی مالیات برارزش افزوده نسبت به دوره مالیاتی مربوط صورت پذیرد.

 تبصره 6 ماده هفدهمبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 9مأموران مالیاتی مکلفند با رعایت مهلت زمان استرداد موضوع ماده 11 ضوابط اجرایی استرداد با استفاده از روش های رسیدگی نسبت به تایید پرداخت های مؤدی در کنترل های اولیه اطمینان معقول کسب نماید.

ماده 10استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض با توجه به تفویض اختیار ادارات کل امور مالیاتی  پس از بررسی های لازم و  انجام فرآیند استرداد ،از طریق حساب استرداد (قابل برداشت) ادارات کل امور مالیاتی با امضای ذیحساب و مدیرکل مربوطه  انجام می شود و در متن چک های استرداد می بایستی منابع مالیات و عوارض مربوط به استرداد به تفکیک قید گردد.

ماده 11ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ظرف حداکثر یک ماه اداریپس از ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی نسبت به استرداد وجوه طبق ضوابط و یا اعلام عدم مشمولیت استرداد به مؤدی حسب مورد اقدام خواهند نمود.

ماده 12 ادارات کل امور مالیاتی مکلف می باشند در پایان هر ماه گزارش استرداد وجوه را به تفکیک تعداد موارد استرداد ، نام مؤدی، شماره اقتصادی، تاریخ درخواست استرداد،  تاریخ رسیدگی، منابع استرداد، علت درخواست استرداد، مبلغ مالیات و عوارض و خسارت موضوع تبصره شش ماده هفده به معاونت مالیات برارزش افزوده اعلام نمایند.

ماده ١٣ادارات امور مالیاتی مکلفند اعلامیه موقت استرداد یا برگ استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اضافه دریافتی را در چهار نسخه تنظیم و پس از مهر و امضاء توسط رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی مربوط جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره کل مربوطه ارسال نمایند ، نسخ اعلامیه موقت استرداد/ برگ استرداد به شرح ذیل می باشد:

1-مؤدی مالیاتی

2-اداره امور حسابرسی و استرداد

3-اداره حسابداری

4-اداره امور خدمات مؤدیان

ماده ١٤ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مهلت های مقرر در این دستورالعمل و تبصره 6 ماده 17 قانون، بر اساس برگ استرداد و یا اعلامیه موقت استرداد مکلفند نسبت به استرداد وجوه مالیات برارزش افزوده و عوارض مربوط به مؤدیان اقدام نمایند.

ماده ١٥- ضوابط و شرایط استرداد موضوع فصل نهم قانون مالیات برارزش افزوده تابع آئین نامه اجرایی موضوع ماده 49 قانون مذکور بوده و از احکام و شرایط مقرر در این دستورالعمل مستثنی می باشد

به گزارش تسنیم،مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور بایستی به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا