آمادگی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای مواجهه با آینده

چکیده مطلب

بنگاههای کوچک و متوسط 90 درصد از تعداد کل بنگاه های جهان را تشکیل می دهند و تقریباً 70 درصد از اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP )در سراسرر جهران توسرط ایر بنگاهها خلق میشود. تحقیقات اخیر مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که 67 درصد از بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs )و بنگاه های میانی، مبرارزه بررای بقرا را بره ننروان چالش اصلی خود قلمداد میکنند. دیجیتالیشدن، ارتقای پایداری و حفظ و توسعه استعدادها از محورهای اصلی هستند که می تواند آمادگی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs )را برای مواجهه با آینده بهبود دهد. دیجیتالی شدن در تجارت و امور مالی میتواند تاثیر زیادی بر افزایش کارایی، کاهش هزینهها، افزایش سرنت و ارتقای شفافیت SMEها داشته باشد. نظرسرنجی انجرا شرده توسط اتاق بازرگانی بی المللی (ICC )نشان می دهد که دیجیتالی سازی می تواند هزینه های مالی تجارت را تا 35 درصد کاهش دهد.

پایداری: تخمی زده می شود که بنگاه های کوچک و متوسط و میانی، در مجموع تا 70 درصد از آلودگی جهانی را تولید میکنند. در حالی کره SMEهرای تولیردی 64 درصرد از آلودگی هوا را موجب میشوند، تنها 4.0 درصد از ای بنگاهها از سیستم مدیریت زیست محیطی پیروی میکنند. دستیابی به استعدادها و حفظ آنها یکی از مهمتری چالشهای پیش روی همه بنگاه هاست. اگرچه همه بنگاه های بزرگ و کوچک به نونی با استراتژی های گوناگون مردیریت استعداد درگیر هستند، ولی نموماً ریسک ها برای بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر است، زیرا آنها تا حدزیادی به تعداد محدودی از کارکنران جهرت اداره امرور متکری هسرتند و در هنگام استعفا و یا ازدستدادن کارکنان کلیدی، میباید مبارزه و تالش بیشتری برای حفظ و بهبود وضعیت، کنند.

فایل پیوست

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا